Privātuma politika

SIA “VILMĀRS NOMA”ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

SIA “VILMĀRS NOMA”ofisa un/vai interneta vietnes  (vilmarsnoma.lv) apmeklēšanas laikā SIA “VILMĀRS NOMA” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram, vārds un uzvārds, personas kods tālruņa numurs un e-pasta adrese), kas nepieciešami kvalitatīva servisa nodrošināšanai un kvalitātes kontrolei.

1.2. par interneta vietnes (vilmarsnoma.lv) apmeklējumu informācija tiek iegūta netiešā veidā, piemēram, izmantojot sīkdatnes un/vai citus tehniskus līdzekļus. Šīs darbības mērķis ir uzraudzīt un nodrošināt labāku (vilmarsnoma.lv.) izmantošanu un attīstību.

Personas datus SIA “VILMĀRS NOMA” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot personas datus, SIA “VILMĀRS NOMA” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Izmantojot SIA “VILMĀRS NOMA” pakalpojumus, klients piekrīt un atļauj SIA “VILMĀRS NOMA” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus, kurus klients sniedz SIA “VILMĀRS NOMA”, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

3.1. dati ir nepieciešami klienta identificēšanai un uzskaitei;

3.2. dati ir nepieciešami saziņai un informēšanai (epasta un/ vai īsziņas sūtīšanai);

3.3. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, lai nodrošinātu darījuma procesu.

SIA “VILMĀRS NOMA ” nodrošina klientu personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām atbilstoši tam, kā to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami to uzkrāšanas mērķiem. Klients jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu. SIA “VILMĀRS NOMA ” apņemas izpildīt šo klienta prasību tādā apjomā, kamēr tā nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem.

Klientam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi klienta personas dati SIA “VILMĀRS NOMA” rīcībā.

Klientu personas dati tiks glabāti ne ilgāk par termiņu, ko nosaka normatīvo aktu prasības.